Johan aan het woord


Ondernemingsraad


Johan aan het woord


Ondernemingsraad


Organisatieverandering:
Wat vindt de OR?


"Als OR waren we in het begin sceptisch en terughoudend. Maar laat ik vooral ook aangeven dat we de doelen van deze organisatieontwikkeling zeker onderschrijven. Medewerkers in hun kracht, excellente bedrijfsvoering en een zelfstandige gemeente blijven. Als OR hebben we wel onze vraagtekens gezet bij de manier waarop de verandering wordt doorgevoerd. Zo zijn we van mening dat de laag teamleiders niet weggehaald had hoeven worden. Wel onderschrijven we het organische proces van deze verandering; geleidelijk aan doorvoeren en sámen met medewerkers. Op dit moment wordt veel input verkregen vanuit de medewerkers zelf, bijvoorbeeld bij team-samenstellingen. Dat is positief."

"Het is belangrijk om met medewerkers in gesprek te gaan."

Persoonlijke aandacht


"Onze zorg zit op dit moment vooral bij de vraag of er wel voldoende draagvlak is bij de medewerkers. De waarom-vraag blijft namelijk zweven. Het is belangrijk om met deze mensen het gesprek aan te gaan. Wij hebben dan ook het advies gegeven om deze medewerkers persoonlijke aandacht te geven. Deze organisatieontwikkeling is voor een groot deel een omslag in cultuur. Hierbij is persoonlijke aandacht heel belangrijk. Ik merk dat dit advies nog te weinig wordt opgevolgd.Natuurlijk ligt die verantwoordelijkheid niet alleen bij de directie. Ook medewerkers kunnen zelf het gesprek aangaan."

Zorgen of vragen? Meld het!


"Medewerkers die zorgen hebben over de organisatieontwikkeling kunnen bij de OR terecht met vragen of kunnen de zorgen die zij hebben bespreekbaar maken. Als OR proberen we continu deze signalen op te halen in de organisatie. Soms komen ook medewerkers actief naar ons toe als zij zorgen hebben. We bekijken dan eerst of de medewerker zelf actie kan ondernemen. Waar nodig ondersteunen wij dan. Zo kunnen we bijvoorbeeld een gesprek regelen met de directie. We gaan echter nooit af op één signaal. We toetsen dit altijd bij andere medewerkers en binnen de OR. Ook toetsen we of de dingen worden gedaan zoals ze gedaan moeten worden. Worden medewerkers bijvoorbeeld voldoende meegenomen in het proces?".

Een tip van Johan!


"Blijf met elkaar in gesprek, dat is mijn belangrijkste boodschap. Luister naar elkaar, heb begrip voor elkaars standpunt en sta daar voor open."