Ruimte voor.. de gezonde leefomgeving

Op deze pagina lees je onze ambitie, de stand van zaken en waar we aan gaan bouwen.

Ambitie

Ook in de toekomst wonen mensen graag in de gemeente Dongen. Een gezonde Dongense leefomgeving is een schone en veilige omgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten. Een goede lucht-, licht-, geluid- en geurkwaliteit, voldoende groen, natuur en water en gezonde en duurzame woningen zijn essentieel voor onze leefomgeving. In een gezonde leefomgeving is ‘gezond’ voor ons niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar draait het om de mogelijkheden voor ieder individu om de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen in het leven aan te kunnen.

Inclusieve gemeenschap

Zo lang mogelijk vitaal, gezond en sociaal betrokken blijven is belangrijk. Omdat we weten dat de inrichting van onze fysieke leefomgeving daar een grote invloed op heeft, zorgen we voor een uitnodigende, veilige en beweegvriendelijke openbare ruimte. We richten bovendien duidelijk herkenbare plaatsen van ontmoeting in. Denk daarbij aan het Looiersplein in Dongen, de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer en het dorpsplein in Dongen Vaart. En uiteraard zorgen we dat er ruimte is voor het rijke verenigingsleven dat onze gemeente zo kenmerkt. Als inclusieve gemeenschap houden we rekening met de behoeften van al onze inwoners. De openbare ruimte en openbare voorzieningen zijn voor iedereen goed toegankelijk op het gebied van onderwijs, sport, zorg en cultuur.

Omgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten

De leefomgeving biedt faciliteiten en voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport, zorg en cultuur, voor alle inwoners, passend bij hun behoeften. Er is een diversiteit aan onderwijs aanwezig in de gemeente. De scholen zijn gehuisvest in gezonde gebouwen en onderdeel van integrale kindcentra, samen met hun partners in onder andere kinderopvang. Door de gebouwen ook open te stellen voor wijkfuncties, verenigingen, sportieve en culturele activiteiten, vervullen ze een brede functie als ontmoetingsplek in de wijken en kernen. Daarnaast willen we een gemeente zijn waar sport en bewegen, in een rookvrije omgeving, voor iedere inwoner mogelijk is, niet alleen in een vereniging maar ook individueel en in de openbare ruimte. De leefomgeving in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart nodigt daarom uit tot bewegen, spelen en sporten en draagt bij aan programma’s die er op gericht zijn inwoners op gezond gewicht te houden. Om gezond te blijven spreken we normen met elkaar af op het gebied van lucht-, licht-, geluid- en geurkwaliteit en houden ons hier aan. Onze leefomgeving kent daarnaast volop groen. Een groene leefomgeving draagt bij aan de algemene en mentale gezondheid van onze inwoners.

Aantrekkelijk en bereikbaar

Als gemeente sturen we ook op het aantrekkelijk en bereikbaar blijven van onze woningvoorraad voor onze inwoners, in elke levensfase, van starters, gezinnen met kinderen tot en met senioren. De woningvoorraad sluit aan bij veranderingen zoals langer zelfstandig wonen, de veranderende samenstelling van huishoudens (kleinere, vaak éénpersoons huishoudens), en de duurzaamheidsopgave (isolatie en energietransitie).

Stand van zaken

Ondergrond De gemeente ligt op een ondergrond die bestaat uit zand en veen. De ondergrond bepaalt vaak het hoofdgebruik in een gebied ( akkerbouw of veeteelt), vormt de basis voor de groeiomstandigheden van gewassen en is leidend voor de soortenrijkdom in de natuur en bij de inrichting van het openbare groen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van bomen en planten, die hier van nature goed gedijen, leveren we een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit. Voor een gezonde leefomgeving is voldoende groen onmisbaar. Een groene omgeving bevordert het welzijn van mensen. Inwoners en bezoekers kunnen de aanwezige natuur ervaren in de vele groene gebieden zoals de ecologische verbindingszone en de openbare parken. Een belangrijk aspect van bomen en planten is dat zij CO2 vastleggen, zuurstof produceren, fijnstof afvangen en een aangenaam microklimaat bevorderen. Voldoende ruimte voor groenvoorzieningen van een goede kwaliteit is dan ook zeer belangrijk.

Bovengrond Samen met de gemeente zorgen scholen/integrale kindcentra, gezondheidszorg, maatschappelijke en welzijnsorganisaties voor de sociale structuur in de kernen en helpen ze inwoners die dat nodig hebben met voorzieningen en mogelijkheden voor ondersteuning. Het onderwijsaanbod is kwalitatief goed en aanwezig in elke kern. Het gebouwenbestand van het basisonderwijs is echter sterk gedateerd. Op dit moment wordt er actief gewerkt aan het vernieuwen van het gebouwenbestand, en aan de actieve verbinding van onderwijs met maatschappelijke partners. In Dongen-Vaart is in 2019 het IKC Dongen-Vaart geopend. In 2021 zal het Cambreur College haar vernieuwde gebouw in gebruik nemen. Andere locaties zijn in voorbereiding. Het aanbod in de gemeente is ook hoog voor andere voorzieningen en mogelijkheden als sport, cultuur en ontmoetingen. Netwerken van bewonersorganisaties spelen daarbij een grote rol. Beleidsmatig sturen we samen met de maatschappelijke partners actief op samenwerking en kruisbestuiving van bijvoorbeeld onderwijs, cultuur en sport, zodanig dat deze knooppunten in onze sociale structuur van nog meer betekenis worden, voor nog meer inwoners. Dongen heeft een aantrekkingskracht op nieuwe inwoners en blijkt met name aantrekkelijk voor gezinnen. Lees de feiten en cijfers.

Netwerklaag

Met de ‘gezonde Dongense leefomgeving’ bedoelen we een schone en veilige omgeving die uitnodigt tot ontmoeting, bewegen, spelen en sporten. We werken daar al volop aan en maken gebruik van de kansen die de bestaande infrastructuur ons biedt. Zo bevorderen we dat mensen zich zoveel mogelijk actief verplaatsen, zowel recreatief als naar en van school en werk. Dat doen we door fietsroutes in Dongen zo veilig mogelijk te maken en door ze goed aan te sluiten op verbindingen naar de dorpen en steden om ons heen. Een gewenste uitbreiding daarvan is een snelfietsroute langs het Wilhelminakanaal. Een veilige leefomgeving kent zo weinig mogelijk obstakels en geeft een gevoel van sociale veiligheid. We dragen daar aan bij door te zorgen voor goede straatverlichting, voetpaden die goed toegankelijk zijn en goed onderhouden en overzichtelijke parken en plantsoenen.

Hoewel de gemeente Dongen geen grote trekpleisters kent, zijn er volop pareltjes die toeristen steeds beter weten te vinden. Dankzij het fietsknoopnetwerk komen veel bezoekers als vanzelf in de verschillende kernen van de gemeente Dongen terecht. Naast het verkeersnetwerk zijn andere netwerken - zoals die voor elektriciteit en dataverkeer - onontbeerlijk voor onze moderne samenleving. We houden bij het inrichten van de openbare ruimte rekening met de wetenschappelijk bewezen veiligheidsrisico’s die dergelijke netwerken met zich meebrengen. Dat gebeurt nu al en zal in de nabije en verdere toekomst – waar aanpassingen in die netwerken worden voorzien – blijven gebeuren.

Trends en ontwikkelingen

De bevolking wijzigt van samenstelling en leef- en denkwijzen van mensen ontwikkelen continu. Hierdoor worden andere eisen aan de leefomgeving gesteld. Lees de trends en ontwikkelingen via onderstaande button.

Waar we aan gaan bouwen

Opgaven in de leefomgeving benaderen we vanuit een brede kijk op gezondheid, conform het concept ‘positieve gezondheid’. We geloven dat verbinding leidt tot versterking. Daarom bouwen we niet alleen als gemeente, maar roepen we iedereen op om dit samen met ons te doen.

Bouwen aan wonen voor onze veranderende bevolking

We zorgen voor een goede woningvoorraad, die overigens ook duurzaam in techniek is. Woningen en wijken passen bij de demografische opbouw in onze gemeente, en bij de specifieke behoeften die daaruit voortvloeien. Zoals een stijging van de eenpersoonshuishoudens in de leeftijdsgroep 75+. Om de groeiende groep ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is het nodig andere woonconcepten te realiseren als ook slimme oplossingen voor zorg en ondersteuning. Ook in algemene zin is er een groeiende vraag naar andere woonconcepten. We luisteren goed naar de behoeften en werken mee aan het realiseren van een divers woningbouwprogramma. We willen op een gezonde manier groeien. Dat betekent dat we keuzes moeten maken over waar die groei kan en moet gaan plaatsvinden. Verder verdichten en verstenen wegen we af tegenover de noodzakelijke aanwezigheid van groene omgevingselementen.

Leefbare en sociale wijken en kernen

We investeren in leefbare en sociale wijken en kernen, passend bij lokaal karakter en Dongens DNA. We bouwen door aan ons voorzieningenniveau waarbij we actief sturen op het combineren van functies, zodat levendige plekken ontstaan, waar als vanzelf inwoners van diverse doelgroepen en leeftijdsgroepen elkaar ontmoeten. We werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, mee kan praten en mee kan denken. Het is veilig in onze gemeente: fysiek en sociaal. Vanuit de gedachte “voorkomen is beter dan genezen” zetten we in op preventie en ontmoediging en uiteraard is er als achtervang altijd een goede structuur van openbare orde om extra voorzieningen te treffen of in te grijpen waar dat nodig is. Digitalisering en de vooruitgang in technologische ontwikkeling biedt ons nieuwe manieren om contact en verbinding met elkaar te hebben. De keerzijde is dat er een risico ontstaat sociale ongelijkheid op dit vlak. Bij het inrichten van fysieke voorzieningen en structuren is het belangrijk een goed vangnet te blijven bieden en aandacht te hebben voor aansluiting, verbinding en toegankelijkheid voor álle inwoners (wel/minder/niet vaardig in de digitale wereld).

Groene gemeente

De gezonde leefomgeving is vanzelfsprekend groen, met volop mogelijkheden om deze te gebruiken en beleven in sport, spel, ontmoeting en ontspanning. Bomen vormen een belangrijke ruggengraat van de groenstructuur. Er is aandacht voor behoud van waardevolle bomen door ze de ruimte te geven en ze bij ontwikkelingen zoveel mogelijk in te passen. Daarnaast is voldoende nieuwe aanplant voor de toekomst het uitgangspunt.