Organisatie

Toekomstvisie


In de toekomstvisie wordt aangegeven voor welke ontwikkelingen de gemeente staat. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de gemeente in 2025. Dat beeld van de toekomst wordt langs vijf pijlers geschetst: Dongen Leeft!, Dongen zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen onderneemt! en Dongen dient! De toekomstvisie lees je hier.

Organisatieontwikkeling


We doen er samen alles aan om het beste in onze collega's naar boven te halen. We willen een excellente organisatie zijn die snel en efficiënt inspeelt op belangrijke maatschappelijke veranderingen. Daarvoor is flexibiliteit nodig. We werken daarom met zelforganiserende teams. Hiervoor hebben we een organisatieontwikkling doorgemaakt. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk weggelegd in de organisatie. Iedereen krijgt maximaal vertrouwen en veel ruimte voor initiatief. We kiezen ervoor om steeds minder te werken met vaste functies. Steeds vaker geven we inhoud aan ons werk op basis van taken en rollen. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en meer mobiliteit in onze organisatie. Dat zorgt ook voor betere interne én externe samenwerking en efficiëntere werkprocessen.

Kernwaarden


Kernwaarden zijn het DNA van onze organisatie. Ze geven richting aan onze manier van werken. Hier staan we voor. Hier gaan we voor. Dit is onze manier van denken en van doen. Onze kernwaarden vomen onze identiteit. Ze bevorderen ons wij-gevoel. Ze houden ons scherp. Dankzij ons DNA kunnen we uitgroeien tot een excellente organisatie. De directie heeft vier kenrnwaarden benoemd:

  • Lef
  • Vertrouwen
  • Toegevoegde waarde
  • Samen

Klik op de button om te lezen wat deze kernwaarden betekenen in de praktijk.

Ondernemingsraad (OR)


De ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die aan de hand van medezeggenschap de belangen van collega's/werknemers zo goed mogelijk proberen te behartigen. Als OR ben je de oren en ogen van de organisatie. De OR denkt aan de voorkant mee en beslist bij de uitvoering van het organisatiebeleid. Zowel de OR, medewerkers als bestuurder zijn gebaat bij een goede organisatie, ieder vanuit zijn belang. De OR vergadert jaarlijks ongeveer 10 keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen is van harte welkom. Via Workplace (groep Ondernemingsraadpraat) houdt de OR de medewerkers op de hoogte van het laatste nieuws, agenda's en verslagen. De Ondernemingsraad staat open voor jouw suggesties en vragen. Als er een plaats vrijkomt in de OR wordt een vacature opengesteld.