Ruimte voor.. de economie van morgen

Op deze pagina lees je onze ambitie, de stand van zaken en waar we aan gaan bouwen.

Ambitie

Dongen is een gemeente met een combinatie van unieke, toonaangevende bedrijven en reeds lang in Dongen verankerde bedrijven. Bedrijven in bedrijfstakken die Dongen groot hebben gemaakt en innovatieve nieuwkomers. Die bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en daarmee indirect voor het vergroten van het welzijn van onze inwoners. Het hebben van werk (betaald of onbetaald) is immers een van de krachtigste instrumenten om goed en zelfstandig in het leven te kunnen staan. Daarnaast is Dongen een gunstige uitvalsbasis voor werknemers en bedrijven door haar centrale ligging in de regio Hart van Brabant.

In de economie van morgen is een grote rol weggelegd voor (lokale) ondernemers. Zij mogen van de gemeente een goede dienstverlening en duidelijke kaders verwachten.

We maken ruimte voor ondernemers / mogelijkmakers waar dat kan en stellen grenzen waar dat nodig is. Economische ontwikkelingen stoppen natuurlijk niet bij de gemeentegrenzen en daarom werken we op economisch vlak waar mogelijk slim samen met de regio Hart van Brabant. Onze regio heeft als speerpunten Smart Industry (slimme industrie), Smart Logistics (slimme logistiek) en Smart Leisure (slimme recreatie). Onze gemeente kan zowel profiteren van als bijdragen aan deze speerpunten.

De economie van morgen wordt vormgegeven op de bedrijventerreinen van de toekomst maar nadrukkelijk ook in het centrum en in het buitengebied. Dongen wenst een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een levendig centrum en innovatieve plattelandseconomie. We willen bovendien ruimte geven aan onze snelst groeiende sector Leisure (recreatie). We faciliteren daarom projecten, initiatieven, evenementen en samenwerking waarbij ‘Ja, mits’ ons motto is.

Stand van zaken

Ondergrond

De aanwezigheid van stromend water van de Donge en het feit dat in het water geen ijzer zat, was belangrijk voor het ontstaan van een industrie die een grote invloed zou hebben op de economie van Dongen: het leerlooien. Op de zandgronden van Dongen groeiden veel eiken. De schors van deze bomen is een ander essentieel ingrediënt voor het looien van leer. Doordat er veel vraag was naar leer in de 18e en 19e eeuw konden de leerlooierijen en de schoenfabrieken in Dongen uitgroeien tot belangrijke motoren van de Dongense economie. Na de Tweede Wereldoorlog werd er steeds meer leer geïmporteerd uit het buitenland en zakte de vraag naar leer dat lokaal geproduceerd werd in. Door de modernisering van de technieken die gebruikt werden voor het looien werden looierijen minder afhankelijk van het stromende water van de Donge. Steeds meer looierijen en leerverwerkende industrie verplaatsten zich daarom vanuit de dorpskernen naar het bedrijventerrein Tichelrijt. Ook de meer traditionele bedrijven verdwenen op den duur uit het straatbeeld. Desondanks is de geschiedenis van de leerlooierijen nog steeds goed zichtbaar, niet alleen in de kern Dongen maar ook in de kernen ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart. De Dongense economie kenmerkt zich nog steeds als een maakindustrie. Lokale bedrijven zijn belangrijk voor werkgelegenheid van onze inwoners.

Bovengrond

Om mee te kunnen gaan met de snel veranderende arbeidsmarkt (en daarmee met de snel veranderende vraag in opleiding) wordt samen met ondernemers en onderwijs een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de lokale markt. Dit gebeurt door leerlingen kennis te laten maken met de lokale ondernemers: bedrijfsbezoeken, stageplaatsen en concrete opdrachten die onderdeel uitmaken van het lesprogramma. De bedrijventerreinen in Dongen bieden vooral ruimte aan lokale en toonaangevende bedrijven, bedrijven die verankerd zijn in deze gemeente. Een verdere uitbreiding van bedrijventerrein Tichelrijt vindt vraaggericht plaats en is voornamelijk gericht op het bieden van ruimte aan lokale bedrijven. De bebouwing en buitenruimte dienen te passen binnen de uitstraling van het bedrijventerrein. De zones langs de bedrijventerreinen zijn ook benut voor het realiseren van zonneparken. Dit geldt zowel voor Tichelrijt als voor De Wildert. Het centrumgebied heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. De openbare ruimte is volledig heringericht, denk hierbij aan park Vredeoord, Wilhelminaplein, Looiersplein en alle aanliggende straten. Daarnaast hebben er wijzigingen in het voorzieningenaanbod plaatsgevonden. Doordat er sprake was van leegstand was het mogelijk om bedrijven te herplaatsen en voorzieningen beter te verdelen over het centrum. Rondom het Looiersplein en aan de Hoge Ham streven we naar een goede balans tussen winkels, wonen en horeca.

Lees verder over het buitengebied en toerisme en recreatie.

Netwerklaag

Ondanks het feit dat onze gemeente geen rechtstreekse aansluiting op de snelwegen kent zijn we goed bereikbaar. Via de provinciale wegen is gemotoriseerd verkeer snel bij de verschillende snelwegen. Dit is zowel een voordeel voor leveranciers en afnemers als voor werknemers van bedrijven in Dongen. Het nieuwe tracé van de N629 zorgt voor een nog betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Tichelrijt van en naar de A27. Vrachtverkeer en doorgaand verkeer wordt via een duidelijke bewegwijzering over de hoofdwegen naar de snelwegen A58, A59 en A27 geleid.

Onze gemeente is minder goed te bereizen met het openbaar vervoer. De busverbinding van Tilburg en Breda loopt weliswaar door Dongen heen maar niet door de andere kernen. Ook het bedrijventerrein Tichelrijt wordt slecht met het openbare busvervoer ontsloten, terwijl hier wel potentie ligt. Dit is van invloed op de bereikbaarheid van Dongense bedrijven voor werknemers van buiten onze gemeente.

Dongen kan in de regio Hart van Brabant op eigen wijze bijdragen aan en gebruik maken van de aanwezige kenniseconomie. Bijvoorbeeld door samenwerkingte stimuleren en faciliteren tussen de bedrijven die in Dongen gevestigd zijn en het onderwijs binnen de gemeente en de regio. Maar ook als woongemeente centraal tussen de kennisknooppunten Tilburg, Breda, Eindhoven en Den Bosch. Met de komst van de e-bike wordt woon-werk verkeer per fiets steeds aantrekkelijker, de komst van de snelfietsrouten draagt hier verder aan bij.

Trends en ontwikkelingen

De stand van zaken rondom technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de agrarische sector en regionale economische samenwerking lees je in de trends en ontwikkelingen via onderstaande button.

Waar gaan we aan bouwen

Bedrijventerrein Voor de economie van morgen zet de gemeente in op het stimuleren van de kleine ondernemers en lokale bedrijven. De bestaande bedrijventerreinen zijn gerevitaliseerd. Bij een economie van morgen hoort inzetten op op kwaliteitsverbetering en efficiënt en duurzaam ruimtegebruik van de huidige bedrijventerreinen met aandacht voor gezondheid. Denk daarbij aan zaken als hittestress, geur- en geluidhinder. Zonder goed personeel zijn er geen bedrijven en zonder bedrijven is er geen economie. De gemeente Dongen zet daarom in op een samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven om maatwerk te leveren in het opleiden, bijscholen en omscholen van (toekomstige) werknemers. Dongen heeft geen grote kantorenmarkt maar de aanwezige kantoren kunnen beïnvloed worden door de nieuwe trend van thuiswerken. Wanneer minder m2 kantoren nodig zijn, is het zinvol na te denken over tranformatiemogelijkheden.

Centrum Onderdeel bij de ruimte voor de economie van morgen is een centrumgebied met voorzieningen (winkels, horeca, maatschappelijk) afgestemd op de wensen van bewoners en ondernemers. Een aantrekkelijke openbare ruimte in combinatie met woningbouw hoort daarbij. Het centrum is levendig, het is prettig wonen, winkelen en ontmoeten. Er is een goed vestigingsklimaat, een aantrekkelijk gebied (herinrichting van de openbare ruimte), goede bereikbaarheid, voldoende parkeermogelijkheden en gratis parkeren. Op het gebied van projecten, initiatieven, evenementen en samenwerking is veel mogelijk. Het motto is “ja, mits”. We streven ernaar om het winkelaanbod zoveel mogelijk te concentreren in het kernwinkelgebied. Vestiging van (grootschalige) detailhandel buiten het centrum is niet per definitie uitgesloten, zeker niet als er binnen het centrumgebied geen goede mogelijkheden zijn. Versterking van de horeca in het centrum draagt bij aan de beleving en het verblijven in het centrum. We bevorderen dat ondernemers in het centrum collectief georganiseerd zijn en stimuleren/ faciliteren centrum-management als verbindende schakel tussen ondernemers, overheid, weekmarkt, evenementenorganisatoren en vastgoedeigenaren. Behouden en waar mogelijk versterken van het detailhandelsvoorzieningenniveau in het centrum van Dongen en ’s Gravenmoer maken deel uit van een prettige leefomgeving. Concrete vragen vanuit de markt en initiatieven op de daarvoor bestemde plekken zal de gemeente waar mogelijk faciliteren. Door marktwerking kan niet in alle wijken en buurten de detailhandel op een hoog niveau aanwezig zijn.

Buitengebied en recreatie

De ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied zijn van groot belang voor een aantrekkelijke leefomgeving en voor onze gezondheid, maar vormen ook een belangrijke economische factor. We willen die kwaliteiten daar waar mogelijk behouden en versterken. De agrarische sector is in het buitengebied nog steeds de grootste grondgebruiker en vervuld daarmee een belangrijke rol in het behoud van de landschappelijke waarden zoals wij die graag zien, maar het aantal niet-agrarische activiteiten neemt toe. Deze trend is niet uit luxe ontstaan, maar het gevolg van minder rendabele ondernemingen en bedrijfsbeëndiging. Het buitengebied zal daardoor in de toekomst nog meer gaan veranderen. Het is van belang om de landschappelijke waarden die tot op heden door agrariërs verzorgd werden ook met nieuwe ontwikkelingen in stand te houden. Daarom is het belangrijk dat agrariërs mogelijkheden krijgen om extra inkomsten te genereren. Bij niet-agrarische activiteiten kan gedacht worden aan zaken als beperkte detailhandel van verkoop van producten die door de ondernemer worden gemaakt maar ook recreatie.

De ondernemers in ons buitengebied worden waar mogelijk geholpen om een goede balans tussen agrarische ontwikkelingen, landbouwfuncties, landschappelijke waarden en andere, nieuwe ontwikkelingen te creëren. Recreatie kan daar een belangrijke rol in spelen. Dongen heeft nog (onbenutte) overnachtingsmogelijkheden wat betreft hotelkamers. Het realiseren van deze mogelijkheden vergroot het (verblijfs)aanbod in Dongen. De verblijfsaccommodaties bedienen niet alleen de toeristische, maar ook de zakelijke markt. Binnen RBT De Langstraat zetten gemeenten in op de gemeenschappelijke kernkwaliteiten van De Langstraat en het onderscheidende karakter van de regio ten opzichte van de omgeving. Het eigen, specifieke DNA van elke Langstraatgemeente wordt onder de aandacht gebracht. De infrastructuur die de langstraatgemeenten speelt daar een belangrijke rol in. De recreatieve fietsroutes in de richting van de omliggende gemeenten worden versterkt en daarmee verbeteren we de faciliteiten voor extensieve recreatie in onze gemeente.

Lees verder over de regio en mobiliteit.