Ruimte voor... Dongens DNA

Op deze pagina lees je onze ambitie, de stand van zaken en waar we aan gaan bouwen.

Ambitie

Dongen is een gemeente met drie kernen, drie gezichten en veel kwaliteiten die geografisch gesitueerd zijn rond de historische grens tussen Holland en Brabant. Een hechte gemeenschap; inwoners helpen en steunen elkaar en zijn in staat om gezamenlijke doelen te realiseren. En, ook al delen we een identiteit als gemeente, iedere kern heeft zijn eigen unieke karakter en zijn eigen cultuur-historische achtergrond. Die diversiteit vinden wij iets om te koesteren en om trots op te zijn.

'Gewoon bijzonder'

Gemeente van zand en turf, katholiek en protestants-christelijk, Brabants en Hollands. In onze gewoonten, tradities en de inrichting van onze kernen is dat nog steeds mooi zichtbaar. De kernen vullen elkaar aan, net als de inwoners. Met elkaar hébben we het goed voor elkaar en zíjn we goed voor elkaar. We hebben een sterke traditie in de maakindustrie, van oudsher gekenmerkt door armoede. Dat maakte ons vindingrijk, initiatiefrijk, warm en goed voor elkaar. Dát is ons DNA. Dat maakt Dongen ‘gewoon’ bijzonder. Wij vinden het belangrijk dat er in de omgevingsvisie veel ruimte is om die kwaliteiten te bewaren en te versterken in onze leefomgeving

Onze eigen identiteit

Gemeente Dongen vindt het belangrijk om haar identiteit en karakter te behouden en te versterken. We streven er naar om vanuit die eigen kracht, te verbinden en samen te werken met onze omgeving. Dat we geen grote gemeente met een groot budget zijn, hoeft geen probleem te vormen omdat we dankzij onze vindingrijkheid met beperkte middelen samen ontzettend veel kunnen bereiken. Gemeente Dongen moet een warme deken blijven waar we elkaar kennen, nog tijd hebben voor elkaar en waar we naar elkaar omkijken. En ook in de toekomst willen we ruimte blijven bieden aan onze ongekend initiatiefrijke inwoners in ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart en Dongen. Door expliciet aandacht te besteden aan dat wat ons 'gewoon' bijzonder maakt, vertalen we die identiteit en eigenheid naar maatwerk voor onze inwoners en onze kernen. Want gemeente Dongen is gemeente Dongen en niet één van onze buurgemeenten. En dat mag gezien worden. Volgens ons kan dat alleen als we het Dongens DNA de ruimte geven en onze omgeving ontwikkelen in lijn met de kernwaarden die onze gemeente zo kenmerken.

Stand van zaken

Ondergrond en netwerklaag

De ligging op het overgangsgebied tussen zand en klei heeft gezorgd voor gevarieerde landschappen, elk met hun eigen karakter. Het historisch landschapspatroon is voor een groot deel nog heel duidelijk en gaaf. In de kern Dongen is het oude cultuurlandschap terug te zien in de ontginningsassen en stichten. In ’s Gravenmoer en Dongen Vaart geldt hetzelfde voor de infrastructuur die gevormd is door veenontginningen. Uiteraard maken het riviertje de Donge en de Vaart ook een belangrijk deel uit van onze ontstaansgeschiedenis. De aanwezigheid van schoon stromend water in de Donge met hoger gelegen donken zorgden er voor dat in Dongen veel looierijen en de daarmee verbonden leerindustrie ontstonden. Al jaren is er de wens om met name de Donge, die op sommige locaties verstopt ligt, meer zichtbaar en beleefbaar te maken. In ’s Gravenmoer werd een stelsel van turfvaarten gegraven om via deze waterwegen de turf te kunnen afvoeren. De karakteristieke dijkjes rondom dit dorp, nu prachtige recreatieve routes, moesten indertijd deze kern tegen overstromingen beschermen. Dit alles is nog duidelijk zichtbaar aanwezig.

Historie

Benieuwd waar ons Dongens DNA vandaan komt? We gaan daarvoor terug naar de 19e eeuw. Je leest via onderstaande button meer over de leer- en schoenindustrie van Dongen, hoe Vincent van Gogh zich door Dongen liet inspireren en hoe de Broeders van Dongen van groot belang zijn geweest voor ons DNA.

Bovengrond

Gemeente Dongen is een vindingrijke en initiatiefrijke gemeente waar men met beperkte middelen ontzettend veel weet te bereiken. Een goed voorbeeld daarvan zijn het sterke verenigingsleven en de vele evenementen die in onze gemeente georganiseerd worden. Onze inwoners worden opgeleid in ons rijke verenigingsleven en blijven altijd nieuwe dingen bedenken. Ze zijn bovendien warm en goed voor elkaar. Ontmoeten is belangrijk voor hen. Je wordt in onze gemeente snel geaccepteerd en de mensen zijn er zorgzaam. Evenementen bieden iedereen de mogelijkheid om deel te nemen en aansluiting te vinden in het dorp. Al meer dan vijftig jaar maken we tijdens de Zomerspelen vrienden voor het leven. We hechten daarom waarde aan ontmoetingsplekken zoals park Vredeoord en het Wilhelminaplein.

Trends & Ontwikkelingen

Binnen dit thema hebben we te maken met meerdere trends en ontwikkelingen. Zo verandert de relatie tussen overheid en de samenleving, is er een trend zichtbaar van bestuurlijke schaalvergroting van gemeenten en doen we dingen op onze eigen manier (individualisering). Lees alle trends en ontwikkelingen via onderstaande button.

Waar we aan gaan bouwen

Gemeente Dongen vindt het belangrijk om haar identiteit en karakter te behouden en te versterken. Onze gemeenschap moet een warme deken blijven waar we elkaar kennen, nog tijd hebben voor elkaar en waar we naar elkaar omkijken. Ook in de toekomst willen we ruimte blijven bieden aan onze ongekend initiatiefrijke inwoners in ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart en Dongen. Vanuit onze eigen identiteit verbinden we ons met partners en werken we samen met collega-gemeenten en andere partijen in onze omgeving.

Identiteit

Dongens DNA staat voor lokaal maatwerk. Dit betekent voor ons echter niet dat we streven naar één gemeentelijke identiteit die in alle dorpskernen hetzelfde is. Daar ligt meteen ook de grootste opgave waar we de komende jaren aan moeten gaan bouwen. Koppelkansen en dwarsverbanden zoeken én ruimte bieden aan lokaal maatwerk. Samen met onze inwoners in kaart brengen wat de kwaliteiten en basiswaarden van een gebied zijn om vervolgens aan de gewenste ontwikkelingen te kunnen gaan bouwen.

Vindingrijkheid en initiafrijk

Door de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving zal gemeente Dongen steeds meer richting de inwoner bewegen. Gemeente Dongen zal in de toekomst haar rol moeten invullen als verbinder van de mensen die hier wonen, werken en leven en ruimte bieden aan de initiatieven die onze inwoners aandragen.

Fysiek Dongens DNA

Dongens DNA vind je niet alleen terug in onze cultuur, ook in het landschap zijn er fysieke kenmerken terug te vinden die verwijzen naar hoe we geworden zijn wie we nu zijn. Denk aan de historische gebouwen en locaties die ontstaan zijn als gevolg van de leerindustrie. In lijn met de wens die gemeente Dongen al jaren heeft gaven onze inwoners tijdens het participatie traject aan dat zij het belangrijk vinden om de Vaart en de Donge zichtbaarder en meer beleefbaar te maken. Ook de herbestemming van de voormalige dorpsschool in ’s Gravenmoer is een goed voorbeeld van hoe karakteristieke dorpsgezichten een nieuwe invulling krijgen in lijn met ons DNA. Warm en goed voor elkaar

Dongen is een warme gemeente waar je elkaar ontmoet. Ontmoeten kan in grote groepen, maar ook voor ontmoeten in kleiner gezelschap moet ruimte zijn. Die ontmoetingen zijn ook de basis om het goed met elkaar en goed voor elkaar te hebben. De grootste opgave met betrekking tot elkaar ontmoeten ligt de komende jaren daarom in het afstemmen van de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten op de veranderende wensen van de individuen die de samenleving vormen. Ruimte blijven bieden aan verenigingen en evenementen én aandacht hebben voor het faciliteren van individuele ontmoetingen.