Samenhang

Samenhang van de opgaven en ambities

Onze ambities en opgaven komen op een klein grondgebied bij elkaar. Ze kunnen elkaar versterken of ten koste van elkaar gaan. Bij nieuwe initiatieven is het belangrijk om een integrale afweging te maken van alle belangen en op zoek te gaan naar koppelkansen. Soms zijn die koppelkansen overduidelijk, zoals bij groen in de openbare ruimte dat belangrijk is voor zowel gezondheid als voor klimaat-adaptatie. Soms zal het koppelen van de verschillende opgaves echter vragen om een open houding en ‘omdenken’. Wat op het eerste oog strijdige opgaven lijken, kunnen we op die manier wellicht toch met elkaar verbinden.

Dongens DNA

Het thema ‘Ruimte voor Dongens DNA’ is het thema dat waarschijnlijk de meest voor de hand liggende koppelkansen met de andere thema’s oplevert. Bij iedere ontwikkeling in de openbare ruimte, of die nu ingestoken is vanuit economisch oogpunt, de gezonde leefomgeving of een klimaatinitiatief zou aandacht moeten zijn voor de identiteit en kernwaarden van het gebied. Ook op de thema’s ‘Ruimte voor het klimaat’ en ‘Ruimte voor de gezonde leefomgeving’ is het niet moeilijk om te bedenken hoe zij elkaar kunnen versterken.

Economie van morgen

Maar ook het thema ‘Ruimte voor de economie van morgen’, waar het misschien makkelijk is om tegenstrijdige belangen te zien met bijvoorbeeld de thema’s ‘Ruimte voor het klimaat’ en ‘Ruimte voor de gezonde leefomgeving’ biedt mogelijkheden tot koppelkansen. Misschien wel juist daardoor, is het belangrijk om bij nieuwe ontwikkelingen te kijken hoe ze onze gemeente op economisch vlak én op het gebied van klimaat en een gezonde leefomgeving kunnen helpen. En het liefst dan ook nog een ontwikkeling die past bij onze identiteit.

In Dongen doen we dingen samen

In Dongen doen we dingen samen is niet voor niets een gevleugelde uitspraak. Die uitspraak geldt ook zeker voor de opgaven in dit raamwerk. We zullen daar als gemeente de handen voor ineen moeten slaan met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. We realiseren ons bovendien dat we als gemeente onderdeel uit maken van een regio, die onderdeel is van een provincie, die onderdeel is van een land dat weer onderdeel uitmaakt van de hele wereld. Veel van de opgaves waar we aan gaan werken de komende jaren overstijgen onze gemeentegrenzen. Samenwerking en afstemming met al die andere schaalniveaus is daarom een noodzakelijkheid. Dat doen we echter vanuit een duidelijk besef van wat bij ons past, onze mogelijkheden en ons DNA.